Actualizat la: 18.07.2024

Concursul proiectelor bilaterale moldo-turce pentru anii 2024-2025

Published on: Lun, 04/03/2023 - 17:00

 1. Propunerile de proiecte moldo-turce vor fi elaborate în următoarele domenii:

 

- Inginerie și tehnologii

- Mediu (sol, apă, climă)

– Energie

- Știinte medicale și a sănătății

- Științe agricole și securitate alimentară

- Științe sociale legate de crizele globale

- Științele Pământului

 

În cadrul unei propuneri de proiect poate fi selectat doar un domeniu.

 

2. Cuantumul total al mijloacelor financiare pentru organizațiile din Republica Moldova este 3,0 milioane lei pentru anii 2024 – 2025, și poate fi majorat sau micșorat în dependență de numărul proiectelor declarate câștigătoare. Finanțarea totală din bugetul de stat a unui proiect nu va depăși suma de 1,0 milion lei.

 

Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 luni (Ianuarie 2024 – Decembrie 2025).

Cofinanțarea va fi realizată din alte surse decât cele bugetare, dar nu este obligatorie.

 

3. Condițiile de participare la concurs

 

3.1 Beneficiarii finanțării proiectelor bilaterale din bugetul de stat sunt organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării, în conformitate cu art. 14-19, 95, 96 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004; pct. 2 alin. 3), pct. 3, 6, 19 din Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 privind aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

3.2 Este interzisă depunerea de proiecte în care  unele activități au fost deja finanțate sau sunt în curs de finanțare din alte surse;

3.3 Condiții înaintate față de organizații :

 1) organizația să dispună de dreptul de a desfășura activitate de cercetare și inovare în baza actului de constituire/statutului;

 2) organizația să nu fie declarată conform legii în stare de insolvabilitate sau conturile sale bancare să nu fie blocate, conform unei hotărâri judecătorești irevocabile;

 3) organizația să nu fi încălcat prevederile altui contract de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării încheiat anterior.

3.4 Categoriile de cheltuieli eligibile reflectate în bugetul propunerii de proiect bilateral

Devizul se va întocmi pe toată suma cheltuielilor (din bugetul de stat și cofinanțare), cu indicarea separată a acestora.

Din suma totală solicitată din bugetul de stat:

a) remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, cu respectarea limitelor prevăzute de legislația în vigoare și cadrul normativ aferent – până la 60%, inclusiv contribuțiile angajatorului;

b) procurarea materiei prime, materialelor consumabile, inclusiv reactive, animale, inventar de laborator necesare pentru efectuarea experiențelor în scopul realizării proiectului - conform necesităților proiectului;

c) organizarea de evenimente științifice (conferințe, seminare, simpozioane, ateliere etc. la tema proiectului) pe durata desfășurării proiectului de cercetare - conform necesităților proiectului;

d) deplasări în interes de serviciu peste hotare și în țară conform actelor normative – până la 20%;

e) editarea și publicarea monografiilor, articolelor științifice la tematica proiectului, inclusiv cotizația de publicare - conform necesităților proiectului;

f) servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere) - conform necesităților proiectului;

g) utilaje de laborator - conform necesităților proiectului.

 

Cofinanțarea este considerată eligibilă pentru tipurile de cheltuieli indicate în p.3.4. lit. a)-g),  fără procentaj anumit, în dependență de necesitățile proiectului.

3.5 Categoriile de cheltuieli neeligibile:

a) cheltuielile pentru menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice din domeniile cercetării și inovării utilizate în cadrul proiectului (cheltuieli de regie, locațiune, reparație, servicii de telefonie mobilă, servicii informaționale, pază etc) și cheltuielile de salarizare a personalului administrativ, economico-financiar și tehnic;

b) alte cheltuieli decât cele menționate în p.3.4.

3.6 Devizul de cheltuieli va specifica repartizarea sumei conform codurilor economice a clasificației bugetare. Toate articolele de cheltuieli vor fi descifrate şi anexate la devizul de cheltuieli:

a) lista nominală a executorilor, cu indicarea remunerării lunare şi a categoriilor de salariaţi;

b) listele materialelor etc., cu indicarea potențialilor furnizori și preţurilor reglementate de aceștea în vigoare la momentul elaborării cererii de finanţare.

3.7 Cheltuielile sunt eligibile după semnarea contractului și înregistrarea acestuia de Autoritatea Contractantă.

3.8 Toate câmpurile trebuie să fie completate în Formularul propunerii de proiect, la care se vor anexa actele prevăzute în p.4.

3.9 La examinarea eligibilității propunerile de proiecte vor fi verificate în vederea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate conform p.1, 2, 3 și 4 din anunț.

3.10  Volumul mijloacelor financiare se determină de conducătorul proiectului, conducătorul și contabilul (economistul) organizației ce depune propunerea de proiect, care sunt responsabili de corectitudinea calculelor la estimarea costului proiectului.

3.11  Planul calendaristic se determină ținând cont de principiu de rambursare a cheltuielilor.

3.12  Se  va  exclude  orice  tip  de  modificare  sau  de  îmbunătățire  a  propunerii  în  sine  după depunerea  dosarului  la  concurs. Dosarele  (propunerile  de  proiect) care  nu  vor  respecta condițiile concursului vor fi declarate neeligibile.

3.13  În calitate de conducător al propunerii de proiect poate fi doar persoana, care deține titlul științific de doctor sau doctor habilitat, confirmă relevanța experienței la propunerea înaintată prin lucrările științifice publicate, precum și alte activități științifice din ultimii 5 ani.

3.14  Una și aceași persoană nu poate participa în calitate de conducător de proiect în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului. Persoana este în drept să participe în calitate de conducător de proiect în alte concursuri lansate.

3.15  Personalul de conducere al organizației din domeniile cercetării și inovării este în drept să fie în calitate de conducător de proiect sau executor cu norma de muncă maximă 0,5.

 

4. Lista actelor din care constă dosarul propunerii de proiect:

4.1 Formularul-tip a propunerii de proiect (Application Form);

4.2 Devizul de cheltuieli;

4.3 Scrisoare de garanție a cofinanțării (după caz);

4.4 Declarația de confirmare a eligibilității propunerii de proiect;

4.5 Fișa de personal;

4.6 Informații despre propunerea de proiect (EN);

4.7 Informații despre propunerea de proiect (RO).

 

5. Modalitatea de prezentare a propunerii de proiect și documentelor suplimentare:

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova și Turcia vor lucra în comun la propunerea de proiect.

Formularul-tip a propunerii de proiect se completează și se depune on-line de organizațiile din Turcia pe pagina http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/.

 

Documentele-tip semnate și scanate se transmit într-un singur fișier PDF la adresa: proiecte.itt@ancd.gov.md (tema mesajului va conține informații despre nume, prenume conducătorului de proiect și organizația) și se prezintă pe suport de hârtie într-un exemplar original la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et. 11, of. 1100.

 

6. Termenul de depunere a propunerilor de proiecte:

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 07.07.2023, ora 17:00.

Propunerile de proiecte depuse după termenul limită stabilit nu se examinează de către Agenție.

Agenția va acorda asistență și consultanță privind exigențele tehnice de completare a formularelor-tip și va răspunde la orice solicitare de clarificări în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de către participant, însă nu mai tîrziu decît cu 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect. În procesul de acordare a asistenței și consultanței, Agenția nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea concursului.

 

7. Criteriile de expertiză a propunerilor de proiecte elaborate în comun de TUBITAK-ANCD:

  • Excelența Științifică și Tehnologică
  • Metodologia
  • Managementul proiectului
  • Importanța colaborării internaționale (privind necesitatea realizării proiectului prin colaborare bilaterală)
  • Impactul

8. Calendarul concursului:

Activitatea

Termen

Publicarea anunțului

03.04.2023

Recepționarea dosarelor

07.07.2023

Termenul limită pentru semnăturile electronice (pentru solicitanții turci)

14.07.2023

Examinarea eligibilității

21.08.2023

Expertizarea propunerilor de proiecte

August – Octombrie 2023

Validarea proiectelor pentru finanțare

Noiembrie 2023

Informarea câștigătorilor

Decembrie 2023

Începerea proiectelor

Ianuarie 2024

 

9. Documentele instructive (partea tehnică și partea financiară):

9.1 Fișa de evaluare (Evaluation Form);

9.2 HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

9.3 4th Joint Call document

9.4 Modelul Acordului de parteneriat

 

10. Date de contact:

Tel: 022 270 – 445.